Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Zapytanie ofertowe "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Węgorzewo"

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 EURO na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Węgorzewo”.

 

CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

   

  Przedmiot zamówienia

   

  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Otwartej Strefy Aktywności na działce nr ewid. 330/5 obręb 02 Węgorzewo i budowy Otwartej Strefy Aktywności na działce nr ewid. 688 obręb 02 Węgorzewo.

  Dokumentacje należy opracować odrębnie dla każdej Otwartej Strefy Aktywności.

  W załączeniu mapy z zaznaczonymi działkami, na których zlokalizowane będą projektowane obiekty.

   

  Wielkość i zakres zamówienia

   

 1. Projekt powinien zawierać zagospodarowanie terenu Otwartej Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym tj. siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń), strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy, warcaby itp., zagospodarowanie zieleni – nasadzenia), plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia z ogrodzeniem), z rysunkami uszczegóławiającymi rodzaj i rozstaw urządzeń zabawowych z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

 2. Urządzenia i zestawy zabawowe o konstrukcji metalowej.

 3. Plac zabaw ma posiadać ogrodzenie z furtką.

 4. Nawierzchnia placu zabaw amortyzująca wypadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

 5. Przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009

 6. Działka nr. ewid. 330/5 obręb 02 Węgorzewo – nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

  Działka  nr ewid. 688 obręb 02 Węgorzewo – jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Śródmieście Uchwała XVII/124/2011 z dnia 2011-11-30.

   

  Dokumentację należy opracować w 1 komplecie składającym się z następujących opracowań:

 • projekt budowlany i wykonawczy budowy placu zabaw w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki pdf i dwg),

 • przedmiar robót w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki pdf i w wersji edytowalnej ATH),

 • kosztorys inwestorski w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki pdf i w wersji edytowalnej ATH),

 • szczegółowa specyfikacja techniczna w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki Word)

   

   

  Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień w szczególności z właścicielami infrastruktury podziemnej, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień wynikających z toku prowadzonego postępowania, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia budowy.

   

  Zamówienie obejmuje też pełnienie nadzoru autorskiego w okresie do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady dla robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowych inwestycji.

   

  Wszystkie prace projektowe należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień odbioru dokumentacji w szczególności z:

 • ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389),

 • Dziennikiem Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ,,Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”. (Dz. U. z 2017 poz. 92)

   

  UWAGA! Rozwiązania projektowe Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać na bieżąco z zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian, co do proponowanej technologii przyjętej do projektu.

  Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 stycznia 2017 roku

   

  Kryterium wyboru oferty – cena 100 %

   

  Opis warunków udziału w postępowaniu.

   

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia.

   

  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

  Robert Kozian – Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej,
  tel. kont.: 087-427-54-42

   

  Termin składania ofert: do 15.01.2018r. do godz. 1200

   

  Opis sposobu przygotowania ofert

   

  1. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej

  2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
   w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

  4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.

  5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.

  6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, z napisem „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej Otwartych Stref Aktywności”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.

  8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

    

   Opis sposobu obliczenia ceny

    

 1. Cenę oferty należy podać, jako ryczałtową wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierającą stosowny podatek VAT.

 2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

   

   

  Miejsce i sposób składania ofert

   

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie w terminie do dnia 15.01.2018 r. do godz. 1200 z dopiskiem na kopercie „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej Otwartych Stref Aktywności”.

Wybór oferty odbędzie się dnia 15.01.2018 r.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-09
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Chodań
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 423
10 stycznia 2018 11:18 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika [zalacznik_mapa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 15:31 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)