Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejących wiat przystankowych

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejącej wiaty przystankowej we wsi Brzozowo, przeniesieniu wiaty o konstrukcji stalowej ze wsi Stawiska do wsi Łabapa, wykonaniu peronów z kostki brukowej pod trzy wiaty i montażu dwóch nowych wiat we wsi Brzozowo i Stawiska.

I. Zakres robót budowlanych określony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Wymagania techniczne odnośnie wiaty:

Długość wiaty – 2,50 m, szerokość ścian bocznych – 1,00 m, wysokość wiaty - 2,50 m,

 1. konstrukcja wiat wykonana z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo po procesach technologicznych produkcji:
  - słupki pionowe konstrukcji nośnej ścian o wymiarach minimum 40 x 40 x 2 mm,
  - dolna belka konstrukcji nośnej ścian o wymiarach minimum 80 x 40 x 3 mm,
 2. konstrukcja wiaty oraz dachu winna być pomalowana metodą proszkową farbą w kolorze zielonym (Ral 6005),
 3. wypełnienie ścian z poliwęglanu przezroczystego gr. 10,00 mm,
 4. dach wiaty w kształcie wypłaszczonego łuku wystający poza obrys podstawy wiaty wykonany z poliwęglanu komorowego przyciemnianego o gr. min. 6,00 mm.
 5. posadowienie wiat na fundamentach punktowych betonowych, umożliwiających szybki montaż i demontaż wiaty,
 6. wiata wyposażona ma być w ławkę - konstrukcja ławki metalowa, siedzenia ławki z listew z drewna iglastego zabezpieczone lakierem bezbarwnym; długość ławki ma wynosić całą długość wiaty.

UWAGA:

Załączone przedmiary robót, są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Z zakresem rzeczowym i dokładną lokalizacją robót do wykonania należy zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu, pok. 42 - Robert Kozian. Tel. 87 427 54 42

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 6. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

III. Termin wykonania: 15 maja 2018 r.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie, jako cenę ryczałtową brutto całości wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferowana zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót łącznie z należnym podatkiem VAT i musi zawierać wszystkie łączne koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. Cena oferty brutto, podana w ofercie będzie niezmienna przez cały okres trwania umowy chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów.
 3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

V. Oferty należy składać:

 1. W formie pisemnej na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Węgorzewie;
  ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo ; pok. nr 38 /sekretariat/, do dnia 06.02.2018r. do godz. 13:00 z dopiskiem na kopercie: "Oferta na: "Montaż wiat przystankowych na terenie gminy Węgorzewo"
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.02.2018r. o godz. 13:15
 3. Kryterium wyboru oferty – cena 100%.
 4. Oferty nie spełniające warunków, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 5. W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Robert Kozian tel. 87 427 54 42

VI. Termin związania ofertą.

W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

Załączniki:

 1. Przedmiar robót (materiał pomocniczy)
 2. Zdjęcia wiaty przeznaczonej do rozbiórki we wsi Brzozowo
 3. Zdjęcia wiaty przeznaczonej do przeniesienia we wsi Stawiska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-26
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Robert Kozian
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2018 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 300
26 stycznia 2018 14:16 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 stycznia 2018 14:15 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 stycznia 2018 14:13 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)