Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachu budynku Przedszkola nr 2 w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku Samorządowego Przedszkola Nr 2 przy ul. Portowej 6 w Węgorzewie.

 

Nazwa zadania: „Wymiana pokrycia dachu budynku Przedszkola nr 2”.

 

CPV – 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz roboty podobne

 

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejącego pokrycia dachowego z papy asfaltowej i wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, budynku Samorządowego Przedszkola Nr 2 przy ul. Portowej 6 w Węgorzewie.

 Zakres robót budowlanych:

 1. rozebranie pokrycia z papy na dachu betonowym – cztery warstwy o powierzchni około 648,50 m2,

 2. utylizację papy z rozbiórki w ilości około 5,20 t,

 3. rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku w ilości około 145,00 m,

 4. rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku w ilości około 23,00 m,

 5. rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku o powierzchni około 49,99 m2,

 6. odbicie tynków na kominach i wykonanie nowych tynków z pomalowaniem o pwierzchni około 8,00 m2,

 7. wykonanie obróbek blacharskich obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym o powierzchni około 49,99 m2,

 8. montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym o dł. około 145,00 m,

 9. montaż rur spustowych o śr. 150 mm z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym o dł. około 23,00 m,

 10. wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko na dachu betonowym pod pokrycie papą o powierzchni około 648,50 m2,

 11. pokrycie dachu warstwą papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS o grubości nie mniejszej niż 3 mm, na powierzchni około 648,50 m2,

 12. pokrycie dachu warstwą papy termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS o grubości nie mniejszej niż 4,5 mm i gramaturze osnowy co najmniej 200 g/m2, (w kolorze szarym) na powierzchni około 648,50 m2,

 13. uzupełnienie uszkodzonych gzymsów z cegieł o obj. około 1,00 m3,

 14. uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II gzymsów z dwukrotnym pomalowaniem o powierzchni około 10,00 m2,

 15. wywiezienie materiałów z rozbiórek i uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

   

  W załączeniu rzut dachu (bez skali) oraz przedmiar robót.

  UWAGA:

  Załączone przedmiary robót, są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty.

  Z zakresem rzeczowym i dokładną lokalizacją robót do wykonania należy zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu, pok. 42 - Robert Kozian. Tel. 87 427 54 42.

   

  Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy, liczony w pełnych miesiącach począwszy od danego miesiąca, w którym przeprowadzono bezusterkowy odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.

 

II.  Postanowienia ogólne.

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyn.

 6. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

III. Termin wykonania: 30 maja 2018r.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 

1) Oświadczenia wypełnionego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2

V. Oferta powinna zawierać:

 1. Oferta składana w wersji pisemnej musi zawierać:  

 • wypełniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
  nr 1.
 • oświadczenie wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.
 1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych, lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

 3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.

 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.

 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 6. W przypadku składania ofert w formie pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, opatrzona pełną nazwą wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.

  VIOpis sposobu obliczenia ceny.

 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie,  jako cenę ryczałtową    brutto całości wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferowana zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót łącznie z należnym podatkiem VAT i musi zawierać wszystkie łączne koszty związane z realizacją zamówienia.

 2. Cena oferty brutto, podana w ofercie będzie niezmienna przez cały okres trwania umowy chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów.

 3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

  VII.  Oferty należy składać:  

 1. W formie pisemnej na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Węgorzewie;
  ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo
  ; pok. nr 38 /sekretariat/, do dnia 06.03.2018r. do godz. 1200 z dopiskiem na kopercie: ,,Oferta na: „Wymiana pokrycia dachu budynku Przedszkola nr 2”, decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.03.2018r. o godz. 1215.

 3. Kryterium wyboru oferty – cena 100%.                                                                                     

 4. Oferty niespełniające warunków, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie, zostaną odrzucone.

 5. W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.   Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Robert Kozian tel. (87) 427 54 42.

  VIII.   Termin związania ofertą.

  W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-02-22
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Robert Kozian
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2018 16:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 503
22 lutego 2018 16:14 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika [zalacznik_nr4_przedmiar_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lutego 2018 16:13 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika [zalacznik_nr3_rzut_dachu_bez_skali.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lutego 2018 16:13 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika [zalacznik_nr2_oswiadczenie_wykonawcy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)