Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni parkingu przy ul. Kopernika w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni parkingu na działce nr ewid. 2-666 przy ul. Kopernika w Węgorzewie.

Nazwa zadania: "Wymiana nawierzchni parkingu na dz. nr 2-666"

CPV 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem obrzeży na zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni parkingu na działce nr ewid. 2-666 przy ul. Kopernika w Węgorzewie.
Zakres robót budowlanych obejmuje:

 1. Rozebranie istniejącej nawierzchni parkingu o grubości około 15 cm
 2. Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych
 3. Wywóz materiałów rozbiórkowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 2 km
 4. Wykonanie koryta o głębokości 20 cm na całej szerokości rozebranej nawierzchni
 5. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
 6. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm
 7. Wykonanie podsypki cementowo–piaskowej z zagęszczeniem o gr. 5 cm w stosunku 1 : 4
 8. Ułożenie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm typu „cegła” w kolorze szarym z uwzględnieniem dodatków w innej kolorystyce do 10% powierzchni – wydzielenie miejsc parkingowych
 9. Regulacja włazów studni kanalizacyjnych
 10. Wykonanie ławy betonowej oraz ustawienie i wyregulowanie krawężników betonowych i obrzeży
 11. Malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych farbą chlorokauczukową
W załączeniu mapa zasadnicza, rysunki techniczne z planem zagospodarowania i przekrojem oraz przedmiar robót.
 

UWAGA: Załączone przedmiary robót, są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty. Z zakresem rzeczowym i dokładną lokalizacją robót do wykonania należy zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu, pok. 44 - Pan Robert Kozian. Tel. 87 427 54 42.

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 5. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
III. Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 15.12.2018r.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
 
V. Oferta powinna zawierać:
 1. Oferta składana jest w wersji pisemnej.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych, lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, opatrzona pełną nazwą wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny.
 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie, jako cenę ryczałtową brutto całości wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferowana zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót łącznie z należnym podatkiem VAT i musi zawierać wszystkie łączne koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. Cena oferty brutto, podana w ofercie będzie niezmienna przez cały okres trwania umowy chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów.
 3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
VII. Oferty należy składać:
 1. W formie pisemnej na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Węgorzewie; ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo; pok. nr 38 /sekretariat/, do dnia 28.09.2018r. do godz. 1200 z dopiskiem na kopercie: ,,Oferta na: Wymiana nawierzchni parkingu na działce nr 2-666”.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.09.2018r. o godz. 12:15.
 3. Kryterium wyboru oferty – cena 100%.
 4. Oferty niespełniające warunków, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 5. W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Pan Robert Kozian tel. 87 427 54 42.
VIII. Termin związania ofertą.

W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-09-20
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Robert Kozian
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2018 19:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 458
20 września 2018 19:43 (Bartosz Romatowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2018 19:42 (Bartosz Romatowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2018 19:41 (Bartosz Romatowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr3_przedmiar_robot__zal_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)