Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników projektu

Na podstawie zapisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./ w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

I. Zamawiający:
Gmina Węgorzewo, Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo Tel. 87 427 03 90, fax 87 427 03 94, e-mail: ops@mgopswegorzewo.pl


II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników projektu – 40 osób i ich otoczenia zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę” - realizowanego w II edycjach:

 • I edycja: 40 godzin zegarowych (2h x 20 osób),
 • II edycja: 40 godzin zegarowych (2h x 20 osób).
III. Termin realizacji zamówienia:
 1. I edycja: czerwiec – wrzesień 2019 r.,
 2. II edycja: marzec – czerwiec 2020 r.
IV. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Wykonawcą usługi może być osoba, która spełnia poniższe wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe prawnicze,
  b) minimalne dwuletnie doświadczenie w pracy radcy prawnego.
 2. Miejsce wykonywania usługi:
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4 oraz miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 3. Forma zatrudnienia wykonawcy:
  Umowa zlecenie
V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty:

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejszą, w której cena będzie najniższa i będzie mieściła się w wartości zamówienia, które zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VI. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób zapewniający jej nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa – Prawnik w projekcie „Węgorzewo stawia na rodzinę”
 3. Wszystkie skreślenia i naniesione poprawki muszą być parafowane w miejscu skreślenia.
 4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 5. Ofertę złożyć można pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie , ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo, pok.nr 2.
VII. Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
 1. Wypełniony formularz oferty (wg załącznika nr 1).
 2. Dokumenty obowiązkowe:
  a) list motywacyjny i CV (uwzględniające szczegółowe doświadczenie zawodowe w zakresie określonym w ogłoszeniu),
  b) kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
  c) kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,
 3. Dodatkowe dokumenty:
  a) referencje, opinie, kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, kwalifikacje zawodowe w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Pan Jacek Machowski tel. 87 4270392 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00
 
IX. Termin składania oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 24.05.2019 r. do godz. 12:00.

Uwaga!: O dochowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do siedziby MGOPS w Węgorzewie a nie data i godzina wysłania oferty.

X. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni od upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą może być wydłużony z inicjatywy Wykonawcy lub na wniosek Zamawiającego

XI. Dodatkowe informacje

 1. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Złożone dokumenty określone w pkt VII.2 i VII.3 nie podlegają zwrotowi (przyjmowane są wyłącznie kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Zamkowej 4, 11-600 Węgorzewo, tel. 87 427 03 90
 • Inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie jest Pan Mateusz Brocki, e-mail: brocki@togatus.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia postępowania związanego z zapytaniem ofertowym do projektu pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę”.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień np. operatorom pocztowym, podmiotom zajmującym się serwisem systemów informatycznych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. do czasu zakończenia postępowania związanego z zapytaniem ofertowym – wyborem wykonawcy lub do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celów projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w postępowaniu związanym z zapytaniem ofertowym.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-05-16
Dokument wytworzony przez: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Machowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2019 21:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 381
16 maja 2019 21:05 (Bartosz Romatowski) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_zapytania_prawnik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2019 21:04 (Bartosz Romatowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2019 21:01 (Bartosz Romatowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)