Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Zaproszenie do składania ofert na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego

Burmistrz Węgorzewa zaprasza usługodawców spełniających kryteria określone w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Węgorzewo (w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie i jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzewo, zwanych dalej komórką audytowaną) w okresie od 01.08.2019 r. do 31.12.2020 r.

 

Do zakresu obowiązków usługodawcy będzie należało prowadzenie audytu wewnętrznego w komórce audytowanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), w tym na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego dla Gminy Węgorzewo oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 poz. 506) i innymi standardami, wymaganymi do realizacji audytu wewnętrznego.


Do zakresu usługi w szczególności należeć będzie:

 1. Przeprowadzenie zaplanowanych 2 audytów wewnętrznych na 2019 r. zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów,
 2. Prowadzenie akt stałych i bieżących audytów,
 3. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów oraz wydanie obiektywnej oceny,
 4. Sporządzenie i przedstawienie Burmistrzowi sprawozdań z wykonania planu audytu za dany rok.,
 5. Przygotowanie planów audytu na 2020 r. i 2021 r. w oparciu o analizę ryzyka,
 6. Czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, a także jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzewo.
Wymagane dokumenty – formularz oferty zawierający:
 1. Informację o usługodawcy (nazwę i adres) wraz z oświadczeniami:
  - o spełnieniu warunków określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
  - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z godnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  - o zapoznaniu się z opisem przedmiotu usługi i braku zastrzeżeń do niej,
 2. Ofertę cenową zawierającą miesięczną kwotę brutto (wraz z podatkiem VAT) za prowadzenie audytu.
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
 1. Formularz oferty można przesłać na adres: Urząd Miejski w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11 – 600 Węgorzewo, (na kopercie dopisać „Audytor wewnętrzny”),
 2. Formularz oferty można przesłać w formie elektronicznej na adres e – mail: halina.hejka@um.wegorzewo.pl
Wszystkie oferty należy przesłać lub dostarczyć do tutejszego urzędu w terminie: do 8 lipca 2019 r., do godz. 12:00

Usługodawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze usługodawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę w formie ogłoszenia na stronie internetowej www.wegorzewo.pl i www.bip.wegorzewo.pl

Z usługodawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena usługi.

Osoba do kontaktu:
Halina Hejka – inspektor, tel. 87 427 54 59


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie jest Burmistrz Węgorzewa z siedzibą w Węgorzewie ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo,
 2. Burmistrz Węgorzewa wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Grzegorz Szajerka e-mail: iod@um.wegorzewo.pl, 
 3. dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych art. 13 – 15 Dz. U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.) i nie będą udostępnianie innym podmiotom,
 4. informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych art. 13 ust. 4 Dz. U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.),
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej,
 6. po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone,
 7. każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją ich niepodania jest odrzucenie oferty kandydata.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-06-18
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. kontroli (KR)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Halina Hejka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2019 23:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 930
11 lipca 2019 15:55 (Bartosz Romatowski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2019 15:55 (Bartosz Romatowski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2019 15:55 (Bartosz Romatowski) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)