Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo – sezon grzewczy 2020/2021

Gmina Węgorzewo w imieniu której działa Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie reprezentowany przez dyrektora zespołu, ogłasza zapytanie o cenę wraz z zaproszeniem do składania ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, prowadzonego poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych pn. "Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo – sezon grzewczy 2020/2021”

I. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie podzielone zostało na części
Część I:
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA są:
sukcesywne dostawy węgla kamiennego orzech do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Węgorzewo – sezon grzewczy 2020/2021 r. w ilości szacunkowej – 170 ton. Dostawy realizowane będą do następujących placówek:

Na terenie miasta Węgorzewo:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie ul. Zamkowa 6,
Przedszkole nr 2 w Węgorzewie ul. Portowa 6,

Na terenie Gminy Węgorzewo:
Szkoła Podstawowa w Radziejach.

Część II:
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA są sukcesywne dostawy węgla - ekogroszek workowany do Szkoły Podstawowej w Perłach – sezon grzewczy 2020/2021 r. w ilości szacunkowej – 30 ton.

II. Szczegółowy zakres zamówienia:

1) Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu dostaw – węgiel kamienny:
a) Asortyment: Węgiel orzech
b) Kaloryczność: nie mniej niż 25000- kJ/kg
c) Zawartość popiołu do 0,7%
d) Zawartość siarki - do 0,6%
e) Wymiar ziarna -80 mm – 25 mm
2) Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu dostaw – ekogroszek workowany:
f) Asortyment: ekogroszek workowany
g) Kaloryczność: nie mniej niż 26000- kJ/kg
h) Zawartość popiołu do 10 %
i) Zawartość siarki - do 0,6%
j) Wymiar ziarna - 5 mm – 25 mm,
k) Dostarczany w workach nie większych niż 25 kg
3) Jednorazowe dostawy do poszczególnych placówek będą realizowane w następujących ilościach szacunkowych:
a) Szkoła Podst. Nr 2 w Węgorzewie ul. Zamkowa 6 – 10 ton
b) Przedszkole nr 2 w Węgorzewie ul. Portowa 6 – 8 ton
c) Szkoła Podstawowa w Radziejach - 10 ton
d) Szkoła Podstawowa w Perłach - 10 ton
Dowóz węgla do ww. placówek o większym tonażu jest ograniczony ze względu na brak miejsca składowania i manewru pojazdu dostawczego.
4) Wymagany termin realizacji zamówienia – 2 dni robocze licząc od daty otrzymania zlecenia. O terminie dostawy z określeniem ilości i miejsca Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą telefoniczną potwierdzoną faksem lub pisemnie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
5) Rozliczenie dostarczonego węgla odbywać się będzie na podstawie zestawienia ilości potwierdzonego przez uprawnionego pracownika danej placówki .
6) Dostarczany węgiel kamienny oraz ekogroszek muszą być towarem wysokiej jakości, spełniającymi wymagania Polskich Norm dla danej klasy i zapewniającym prawidłową eksploatację urządzeń grzewczych Zamawiającego.
7) Każdorazowo jakość dostawy musi być potwierdzona świadectwami jakości dostarczonego opału, wystawionymi przez podmioty uprawnione.
8) Ilości opału wskazane w opisie przedmiotu zamówienia są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej ilości dostaw lub zwiększenia ilości w ramach zamówień uzupełniających w zależności od bieżących potrzeb.
9) Przewidywane ilości poszczególnych dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę co do ilości faktycznie zakupionych przez Zamawiającego dostaw w toku realizacji umowy.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym w razie wystąpienia przyczyn, których nie można było przewidzieć, również wówczas gdy spowodują one okresowe zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych.
11) Cena jednostkowa brutto 1 tony opału nie ulegnie podwyższeniu przez cały okres realizacji umowy.
12) Węgiel zużywany będzie przez podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 31a, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym regulującym zwolnienia od akcyzy czynności, których przedmiotem są wyroby węglowe.

III. Postanowienia ogólne:

 • Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
 • Unieważnienie postępowania lub niedokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
III. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2021 r.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia i znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2. Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają warunki, o których mowa w ust. 1, gdy Wykonawcy wykażą, że:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tzn. wykażą, że posiadają ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym lub przedłożą stosowne zaświadczenie dotyczące prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne wystawione przez Starostwo Powiatowe oraz złożą oświadczenie o spełnianiu warunków (wzór wg załącznika nr 2)
  2) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej tzn. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 30.000,00 PLN oraz złożą oświadczenie o spełnianiu warunków (wzór wg załącznika nr 3).
 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w ust. 1 i 2 do oferty należy dołączyć:
  1) Oświadczenie wypełnione zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2.
  2) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 30.000,00 PLN
  3) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym lub stosowne zaświadczenie dotyczące prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne wystawione przez Starostwo Powiatowe.
V. Osoba uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Bożena Stępak – tel. 87 427 54 52; e- mail: bozena.stepak@zeas.wegorzewo.pl

VI. Termin składania ofert

22 września 2020 r. do godz. 12:00

VII. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana jest w wersji pisemnej i musi zawierać:
  • wypełniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
  • oświadczenie, wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
  • opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 30.000,00 PLN,
  • Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym lub stosowne zaświadczenie dotyczące prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne wystawione przez Starostwo Powiatowe.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, z napisem „Oferta cenowa na sukcesywne dostawy węgla”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert. Wykonawca może złożyć również ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej w tym przypadku opakowanie zewnętrzne powinno być opatrzone jedynie klauzulami jak wyżej, bez informacji o Wykonawcy i jego danych adresowych. Takie informacje natomiast, muszą znaleźć się na opakowaniu wewnętrznym oferty.
 8. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Wykonawca określi:
  a) ryczałtową cenę brutto realizacji całości zamówienia,
  b) składającą się na cenę realizacji całości zamówienia ryczałtową cenę brutto 170 ton węgla kamiennego orzech,
  c) składająca się na cenę realizacji całości zamówienia ryczałtową cenę 30 ton węgla ekogroszek workowany, w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający wymaga również określenia ceny jednostkowej brutto za dostawę 1 tony węgla orzech oraz określenia ceny jednostkowej brutto za dostawę 1 tony węgla ekogroszek workowany.
 3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia tj. koszt załadunku, dostawy i rozładunku oraz wszelkie inne koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
 4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
 5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
 7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
 8. Cena jednostkowa 1 tony opału nie może ulec podwyższeniu przez cały okres realizacji dostaw.
 9. Węgiel zużywany będzie przez podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 31a, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym regulującym zwolnienia od akcyzy czynności, których przedmiotem są wyroby węglowe.
IX. Termin związania ofertą

W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

X. Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać na adres Zamawiającego :
Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej
Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo

X. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie nastąpi w dniu 22.09.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

XI. Kryterium oraz sposób oceny ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-10
Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Stępak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2020 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 69
05 października 2020 20:52 (Bartosz Romatowski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
05 października 2020 20:52 (Bartosz Romatowski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
05 października 2020 20:52 (Bartosz Romatowski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)