Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE PT. PROWADZENIE ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA W WĘGORZEWIE

ue.jpg

W ramach projektu pt.: „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3. 11-600 Węgorzewo, NIP 8451862819, REGON 790671308.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego – zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 2. Przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu rozumie się oferenta, który składa ofertę na realizację zlecenia.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 4. Wykonawca powinien uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty i realizacją zamówienia.
 6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.
 8. Oferty należy składać w podziale na części (odpowiednio: I, II, III, IV, V, VI, VII pkt 1, VII pkt 2 lit. a, VII pkt 2 lit. b, VII pkt 2 lit. c, VIII ), zgodnie z działem III zapytania ofertowego.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 10. Sposób publikacji ogłoszenia: Zamieszczenie w bazie konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), wegorzewo.pl oraz na www.mgopswegorzewo.pl
 11. W związku z obowiązkiem publikacji wyników postępowania po stronie zamawiającego, Wykonawca (oferent) wyraża zgodę na publikację informacji o szczegółach oferty na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, wegorzewo.pl, www.mgopswegorzewo.pl.

Zakres informacji to: Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu wraz z adresem podmiotu/ oferowana cena, data złożenia oferty.

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:

80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

80000000-4 Usługi w zakresie edukacji i szkolenia

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

85142100-7 Usługi fizjoterapii

85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia

79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego

85121000-3 Usługi medyczne

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt. „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

 

Postępowanie jest prowadzone w częściach, w podziale na:

Część I: Prowadzenie zajęć ruchowych

Część II: Zajęcia z fizjoterapeutą

Część III: Zajęcia manualne

Część IV: Zajęcia komputerowe

Część V: Poradnictwo specjalistyczne – prawne

Część VI: Poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne

Część VII: Spotkania ze specjalistami – lekarz i pielęgniarka

Część VIII: Zajęcia kulinarne

 

Część I:  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć ruchowych w Klubie Seniora w Węgorzewie dla uczestników projektu pt.  „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 96 godzin x 3 edycje;

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Liczba osób objętych wsparciem: 75 osób – 3 edycje po 25 osób w okresie 12 miesięcy każda edycja.

Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć ruchowych, opracowanie programu zajęć, monitorowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń przez seniorów, organizacja i przeprowadzanie zajęć, dawanie porad, troska o bezpieczne warunki aktywności fizycznej.

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnego trenera, który dostosuje zakres, intensywność i rodzaj ćwiczeń do indywidualnych potrzeb (z uwzględnieniem przeciwwskazań i zalecanych rodzajów ćwiczeń).

Wykształcenie: uprawnienia do prowadzenia zajęć ruchowych, minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, min. roczne doświadczenie w pracy jako instruktor zajęć ruchowych/gimnastycznych.

Miejsce realizacji zlecenia: 11-600 Węgorzewo, miejscowość Węgorzewo, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski;

 

Część II:  Przedmiotem zamówienia są zajęcia z fizjoterapeutą w Klubie Seniora w Węgorzewie dla uczestników projektu pt.  „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.  

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 150 godzin x 3 edycje

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Liczba osób objętych wsparciem: 75 osób – 3 edycje po 25 osób w okresie 12 miesięcy każda edycja.

Usługi aktywizujące na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć z seniorami, indywidualne wsparcie każdego z uczestników, dawanie porad, propagowanie zdrowego stylu życia, usprawnianie seniorów.

Wykształcenie: wyższe - kierunkowe – fizjoterapia, minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Miejsce realizacji zlecenia: 11-600 Węgorzewo, miejscowość Węgorzewo, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski;

 

Część III.  Przedmiotem zamówienia są zajęcia manualne w Klubie Seniora w Węgorzewie dla uczestników projektu pt.  „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.  

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 144 godziny x 3 edycje.

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. 

Liczba osób objętych wsparciem: 75 osób – 3 edycje po 25 osób w okresie 12 miesięcy każda edycja.

Usługi aktywizujące na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć manualnych z seniorami, opracowanie programu zajęć, zgłaszanie zapotrzebowania na materiały do zajęć manualnych, organizacja i przeprowadzenie zajęć, wspieranie uczestników przy wykonywanych pracach w ramach zajęć manualnych.

Wykształcenie: minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie min. średnie plastyczne. Minimum roczne doświadczenie pracy podczas działań plastycznych/manualnych.

Miejsce realizacji zlecenia: 11-600 Węgorzewo, miejscowość Węgorzewo, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski;

 

Część IV: Przedmiotem zamówienia są zajęcia komputerowe w Klubie Seniora w Węgorzewie dla uczestników projektu pt.  „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.  

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 60 godzin x 3 edycje (20 godzin x 3 grupy x 3 edycje).

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Zajęcia prowadzone w grupach 8 - 9 osobowych – planowane są zajęcia w  trzech grupach na każdą z trzech edycji.

Usługi aktywizujące na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zająć komputerowych, opracowanie programu zajęć, monitorowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń przez seniorów, organizacja i przeprowadzenie zajęć. (Zajęcia z podstaw obsługi komputera, korzystania z serwisów internetowych, m.in. wyszukiwania informacji, czytania prasy w sieci, korzystania z poczty elektronicznej. Realizacja zajęć pozwalających na uzyskanie przez seniorów takiego poziomu umiejętności komputerowych, który pozwoli na swobodne wyszukiwanie informacji w Internecie, utrzymywanie kontaktów z innymi osobami, korzystanie z kultury).

Wykształcenie: Wyższe kierunkowe informatyczne. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera, znajomość programów edytorskich.

Miejsce realizacji zlecenia: 11-600 Węgorzewo, miejscowość Węgorzewo, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski;

 

Część V:  Przedmiotem zamówienia jest poradnictwo specjalistyczne – prawne w Klubie Seniora w Węgorzewie dla uczestników projektu pt.  „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.  

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 12 godzin x 3 edycje

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Liczba osób objętych wsparciem: 75 osób – 3 edycje po 25 osób w okresie 12 miesięcy każda edycja.

Usługi aktywizujące na rzecz uczestników projektu: udzielanie porad, prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych, organizacja spotkań tematycznych na zgłaszane przez uczestników zapotrzebowanie.

Wykształcenie: minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie prawne (ukończone studia prawnicze + aplikacja).

Miejsce realizacji zlecenia: 11-600 Węgorzewo, miejscowość Węgorzewo, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski;

 

Część VI:  Przedmiotem zamówienia jest poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne w Klubie Seniora w Węgorzewie dla uczestników projektu pt.  „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.  

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 48 godzin x 3 edycje

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Liczba osób objętych wsparciem: 75 osób – 3 edycje po 25 osób w okresie 12 miesięcy każda edycja.

Usługi aktywizujące na rzecz uczestników projektu: udzielanie porad, prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych, organizacja spotkań tematycznych na zgłaszane przez uczestników zapotrzebowanie, wsparcie przy rozwiązywaniu konfliktów w grupie.

Wykształcenie: minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie psychologiczne (ukończone studia minimum licencjackie, na kierunki psycholog lub kierunki pokrewne).

Miejsce realizacji zlecenia: 11-600 Węgorzewo, miejscowość Węgorzewo, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski;

 

Część VII:  Przedmiotem zamówienia jest poradnictwo specjalistyczne - lekarz i pielęgniarka w Klubie Seniora w Węgorzewie dla uczestników projektu pt.  „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.  

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.

Wymiar godzinowy świadczenia usługi:

 • lekarz - 36 godzin x 3 edycje ( 3 specjalistów po 12 godzin x 3 edycje),
 • pielęgniarka – 24 godziny x 3 edycje.

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Liczba osób objętych wsparciem: 75 osób – 3 edycje po 25 osób w okresie 12 miesięcy każda edycja.

 

1) Pielęgniarka:

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 24 godziny x 3 edycje.

Liczba osób objętych wsparciem: 75 osób – 3 edycje po 25 osób w okresie 12 miesięcy każda edycja.

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Usługi aktywizujące na rzecz uczestników projektu: udzielanie porad, prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych, organizacja spotkań tematycznych na zgłaszane przez uczestników zapotrzebowanie.

Wykształcenie: Pielęgniarka - wykształcenie wyższe kierunkowe/ uprawnienia do pracy w zawodzie. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w zawodzie.

 

2) Lekarz, według specjalności:

a) NEUROLOG:

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 12 godziny x 3 edycje.

Liczba osób objętych wsparciem: 75 osób – 3 edycje po 25 osób w okresie 12 miesięcy każda edycja.

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Usługi aktywizujące na rzecz uczestników projektu: udzielanie porad, prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych, organizacja spotkań tematycznych na zgłaszane przez uczestników zapotrzebowanie.

Wykształcenie: Lekarz-wykształcenie wyższe kierunkowe (ukończone studia wyższe medyczne), minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w danej specjalizacji.

b) INTERNISTA:

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 12 godziny x 3 edycje.

Liczba osób objętych wsparciem: 75 osób – 3 edycje po 25 osób w okresie 12 miesięcy każda edycja.

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Usługi aktywizujące na rzecz uczestników projektu: udzielanie porad, prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych, organizacja spotkań tematycznych na zgłaszane przez uczestników zapotrzebowanie.

Wykształcenie: Lekarz-wykształcenie wyższe kierunkowe (ukończone studia wyższe medyczne), minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w danej specjalizacji.

c) GINEKOLOG:

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 12 godziny x 3 edycje

Liczba osób objętych wsparciem: 75 osób – 3 edycje po 25 osób w okresie 12 miesięcy każda edycja.

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Usługi aktywizujące na rzecz uczestników projektu: udzielanie porad, prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych, organizacja spotkań tematycznych na zgłaszane przez uczestników zapotrzebowanie.

Wykształcenie: Lekarz-wykształcenie wyższe kierunkowe (ukończone studia wyższe medyczne), minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w danej specjalizacji.

Miejsce realizacji zlecenia: 11-600 Węgorzewo, miejscowość Węgorzewo, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski;

 

Część VIII:  Przedmiotem zamówienia są zajęcia kulinarne w Klubie Seniora w Węgorzewie dla uczestników projektu pn.  „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.  

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 48 godzin x 3 edycje

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Liczba osób objętych wsparciem: 75 osób – 3 edycje po 25 osób w okresie 12 miesięcy każda edycja.

Usługi aktywizujące na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć kulinarnych, opracowanie programu zajęć, organizacja i przeprowadzenie zajęć, zgłaszanie zapotrzebowania na materiały spożywcze potrzebne do zajęć, dawanie porad, wsparcie, pomoc i troska o bezpieczne warunki zajęć

Wykształcenie: Mistrz kucharstwa lub kucharz/szef kuchni i posiadający minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w kuchni

Miejsce realizacji zlecenia: 11-600 Węgorzewo, miejscowość Węgorzewo, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski;

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZLECENIA:  październik 2020 roku – lipiec 2023 roku z możliwością przedłużenia wedle potrzeb Zamawiającego.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, tj. nie są powiązani z Zamawiającym tj. Gminą Węgorzewo osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) O udzielenie zamówienia w poszczególnych częściach mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami spełniającymi warunek dotyczący wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia, zgodnie z poniższym zestawieniem.

 

 1. W ZAKRESIE ZAJĘĆ RUCHOWYCH: Wykształcenie uprawniające do prowadzenia zajęć ruchowych, minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, minimum roczne doświadczenie w pracy jako instruktor zajęć ruchowych/gimnastycznych.
 2. W ZAKRESIE ZAJĘĆ Z FIZJOTERAPEUTĄ: Wykształcenie wyższe kierunkowe fizjoterapia, minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 3. W ZAKRESIE ZAJĘĆ MANUALNYCH: Wykształcenie minimum średnie plastyczne, minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, minimum roczne doświadczenie w pracy podczas działań plastycznych/manualnych.
 4. W ZAKRESIE ZAJĘĆ KULINARNYCH: mistrz kucharstwa lub kucharz/ szef kuchni posiadający minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w kuchni.
 5. SPECJALIŚCI:

1. LEKARZ: wykształcenie wyższe kierunkowe (ukończone studia wyższe medyczne), minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w danej specjalizacji.

2. PIELĘGNIARKA: wykształcenie wyższe kierunkowe/uprawnienia do pracy w zawodzie, minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki

 1. PRAWNIK: minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie prawnicze (ukończone studia prawnicze + aplikacja)
 2. PSYCHOLOG: minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie psychologiczne (ukończone studia minimum licencjackie, na kierunku psychologia lub kierunki pokrewne)
 3. W ZAKRESIE ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH: wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne, minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera, znajomość programów edytorskich.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Za złożenie oferty uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innymi Wykonawcami.
 4. Przez złożenie jednej oferty rozumie się złożenie jednego formularza ofertowego, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 5. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje ich odrzucenie.
 6. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

a. musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznaje się również przesłanie dokumentacji w formie czytelnego skanu na adres mailowy podany dalej;

b. musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza;

c. wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną/e do podpisania oferty.

 1. Oferta musi zawierać:

a) druk „OFERTA”,

b) ewentualne pełnomocnictwa

c) oświadczenia - zgodne z załącznikami dodanymi do zapytania ofertowego.

d) dokumenty, które potwierdzają spełnienie wymagań podanych w dziale V punkt 2 należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty w formie papierowej, dokumentację należy złożyć (przesłać) w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią. Opakowanie powinno być oznaczone napisem:

 

Oferta cenowa na: „PROWADZENIE ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA W WĘGORZEWIE” dla uczestników projektu pn.  „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.   

Nie otwierać przed 12.10.2020 r. przed godziną 15.00

 

 

W przeciwnym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, opakowanie powinno posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać je nie otwarte, w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć (osobiście, przesłać pocztą) na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo do 12 października 2020 r. do godziny 15.00, lub

b) Przesłać na adres email: oferta@mgopswegorzewo.pl do dnia do 12 października 2020 r. do godziny 15:00.

c) Za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności do 12 października 2020 r. do godziny 15:00.

d) Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, co należy rozumieć jako moment fizycznego dostarczenia oferty pod wskazany adres lub zarejestrowania jej na skrzynce mailowej lub w Bazie Konkurencyjności.

 1. Termin związania ofertą: Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 20 dni kalendarzowych od upływu terminu do składania ofert.
 2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów: w postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie:

a. pisemnej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo,

b. elektronicznej za pośrednictwem: na adres email oferta@mgopswegorzewo.pl oraz modułu pytań w Bazie Konkurencyjności do dnia do 12 października 2020 r. do godziny 15:00

1) Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, składania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty jak i jej uzupełnienia.

2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego w formie uzupełnienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono zapytania ofertowe.

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

 1. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy.
 2. Wykonawca oblicza cenę ofertową zgodnie z dyspozycją zawartą w druku OFERTA (załącznik nr 1) do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Cenę całkowitą należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Brak wypełnienia wymaganych pól w zakresie ceny w druku „OFERTA” lub podanie kwoty „0” spowoduje odrzucenie oferty.
 5. Wynagrodzenie ustalone w formie wskazanej w pkt 2 jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
 6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wymaganiami zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty w tym podatek VAT, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zleceniodawcy (cena brutto brutto).

 

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny cena oferty „C” (brutto) – waga 100 %

2. Przyznane punkty będą liczone według następującego wzoru:

 

           Cena oferty „C”– waga 100 %:

 

                        najniższa cena całkowita oferowana C

            =     -------------------------------------------------       x 100 (znaczenie % kryterium)

                             cena całkowita badanej oferty

           

           Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

Cena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.

 

IX. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 1. Dokonania zmiany w treści niniejszego zapytania ofertowego i zmiany w terminie składania ofert.
 2. Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź uzupełnienia wymaganych dokumentów lub przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu.
 3. Dokonania poprawy oczywistych omyłek w złożonej ofercie.
 4. Odrzucenia złożonej przez Wykonawcę oferty w szczególności, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Unieważnienia całego postępowania lub jego części, jeżeli:

a) nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu (dla danej części),

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia.

 1. Podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta była drugą w kolejności pod względem przyznanych punktów – jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.
 2. Wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych w przypadku uzyskania przez nich takiej samej liczby punktów.
 3. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
 4. Wyłącznej interpretacji zapisów niniejszego postępowania.
 5. Sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 6. Nie zwracania złożonych przez Wykonawców dokumentów w ramach niniejszego zapytania ofertowego.
 7. Zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY

 

 1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności oraz określa warunki tych zmian:
 • W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy Zamawiający zastrzega możliwość zmian wynagrodzenia.
 • W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.
 • W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.
 • W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.
 • W przypadku wytycznych dotyczących realizacji projektu lub zmian w projekcie, Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie:

a) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności,

b) terminu realizacji niniejszej Umowy.

 • gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaną spełnione łącznie warunki:
  a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;
  b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 • Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy).
 • W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, którym Strona Umowy nie mogła zapobiec, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.

 

 1. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
 2. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.

 

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Zamkowej 4, 11-600 Węgorzewo,
  tel. 87 427 03 90.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się za pomocą poczty e-mail: kontakt@anrodo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie i celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a. Osoby lub podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy
  - dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
  - podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  b. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
  - Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w oparciu o inne dokumenty (w tym umowy o dofinansowanie) dot. realizowanego projektu w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z realizacją, audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego
  - podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  c. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadku zawarcia i realizacji umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
 2. Przysługują Pani/Panu:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania[1],

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości udziału Oferenta w postępowaniu ofertowym.
 2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz „OFERTA”.
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań.
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia.


[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą umowy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-10-02
Dokument wytworzony przez: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Giczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2020 20:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 194
05 października 2020 20:46 (Bartosz Romatowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2020 20:46 (Bartosz Romatowski) - Dodanie zdjęcia [ue.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2020 20:35 (Bartosz Romatowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)