Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE PT. „DOWÓZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO KLUBU SENIORA W WĘGORZEWIE”

ue.jpg

W ramach projektu pt.: „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3. 11-600 Węgorzewo, NIP 8451862819, REGON 790671308.

II. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego – zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 2. Przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu rozumie się oferenta, który składa ofertę na realizację zlecenia.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 4. Wykonawca powinien uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty i realizacją zamówienia.
 6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 10. Sposób publikacji ogłoszenia: wegorzewo.pl, www.mgopswegorzewo.pl.
 11. W związku z obowiązkiem publikacji wyników postępowania po stronie zamawiającego, Wykonawca (oferent) wyraża zgodę na publikację informacji o szczegółach oferty na stronie wegorzewo.pl, www.mgopswegorzewo.pl.

Zakres informacji to: Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wraz z adresem podmiotu, oferowana cena, data złożenia oferty.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:

60000000-8 – Usługi transportowe

60170000-0 – Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych polegających na dowożeniu maksymalnie 8 uczestników projektu pt. „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, z ich miejsca zamieszkania do Klubu Seniora w Węgorzewie oraz odwożenie tychże osób osób z powrotem z tej placówki do ich miejsca zamieszkania (3 dni w tygodniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania Klubu Seniora może ulec zmianie. Przewóz uczestników będzie prowadzony na obszarze Gminy Węgorzewo. Orientacyjna dzienna ilość kilometrów do pokonania oszacowana przez Zamawiającego wynosi ok: 30 km dziennie.

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych polegających na dowożeniu maksymalnie 8 uczestników projektu nr RPWM.11.02.03-28-0136/19, z ich miejsca zamieszkania

do Klubu Seniora w Węgorzewie oraz odwożenie osób z powrotem z tej placówki do ich miejsca zamieszkania (3 dni w tygodniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania Klubu Seniora może ulec zmianie. Przewóz uczestników będzie prowadzony na obszarze Gminy Węgorzewo. Orientacyjna dzienna ilość kilometrów do pokonania oszacowana przez Zamawiającego wynosi ok: 30 km dziennie.

Zamawiający zastrzega sobie, że godziny dowozu będą dostosowane do potrzeb uczestników projektu i mogą ulec zmianie w związku ze zmianą godzin otwarcia Klubu, ale nie wcześniej niż godz. 9:30 i nie później niż godz. 16:30.

Lista dowożonych uczestników projektu w rozbiciu na poszczególne miejscowości (ze wskazaniem

adresów zamieszkania uczestników projektu) zostanie podana przez Zamawiającego do wiadomości

Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Lista osób objętych usługą wraz z ich adresami oraz wykaz tras mogą ulegać zmianie, w zależności

od rotacji uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie na poszczególne edycje.

Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od Wykonawcy, odstępstwa od przyjętego czasu dowozu w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, czasowej zmiany organizacji ruchu lub uzasadnionych sytuacji losowych. W takich przypadkach Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali optymalną trasę przejazdu, mając na uwadze jak najkrótszy

czas przebywania uczestnika w podróży. W czasie transportu uczestników, Wykonawca ma obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego w związku z COVID-19 i wymogami ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, jeśli wystąpią takie okoliczności.  

Przewozy mają być realizowane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 110) i innych przepisach związanych z przewozem osób. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pojazdami odpowiednio przystosowanymi do przewozu osób, zapewniającymi dowóz wszystkich uczestników projektu na poszczególnych trasach w  wyznaczonych godzinach. Pojazdy przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji zleconego zamówienia muszą spełniać warunki do przewozu osób określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.).

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Liczba osób objętych wsparciem: 24 osób – 3 edycje po 8 osób w okresie 12 miesięcy każda edycja.

Miejsce realizacji zlecenia: 11-600 Węgorzewo, miejscowość Węgorzewo, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski

TERMIN REALIZACJI ZLECENIA: październik 2020 roku – lipiec 2023 roku z możliwością przedłużenia wedle potrzeb Zamawiającego.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, tj. nie są powiązani z Zamawiającym tj. Gminą Węgorzewo osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia:

 • posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej

 • Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierowców o odpowiednich kwalifikacjach i stanie zdrowia, a w przypadku niedyspozycji kierowcy/ów, do niezwłocznego zapewnienia zastępstwa, niezależnie od przyczyny niedyspozycji
 • w przypadku awarii uniemożliwiającej kontynuację przewozu Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprawnego środka transportu spełniającego takie same wymogi bez zbędnej zwłoki, o ile nie jest w stanie usunąć awarii na miejscu.

 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Za złożenie oferty uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innymi Wykonawcami.
 4. Przez złożenie jednej oferty rozumie się złożenie jednego formularza ofertowego, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 5. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje ich odrzucenie.
 6. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

a. musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznaje się również przesłanie dokumentacji w formie czytelnego skanu na adres mailowy podany dalej;

b. musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza;

c. wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną/e do podpisania oferty.

 1. Oferta musi zawierać:

a) druk „OFERTA”,

b) ewentualne pełnomocnictwa

c) oświadczenia - zgodne z załącznikami dodanymi do zapytania ofertowego.

d) kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby umocowane przez Wykonawcę),

e) kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby umocowane przez Wykonawcę)

 1. W przypadku składania oferty w formie papierowej, dokumentację należy złożyć (przesłać) w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią. Opakowanie powinno być oznaczone napisem:

 

Oferta cenowa na: „DOWÓZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO KLUBU SENIORA W WĘGORZEWIE” w ramach projektu pn.  „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.    

Nie otwierać przed 13.10.2020 r. przed godziną 15.00


W przeciwnym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, opakowanie powinno posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać je nie otwarte, w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć (osobiście, przesłać pocztą) na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo do 13 października 2020 r. do godziny 15.00, lub

b) Przesłać na adres email: oferta@mgopswegorzewo.pl do dnia do 13 października 2020 r. do godziny 15:00.

d) Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, co należy rozumieć jako moment fizycznego dostarczenia oferty pod wskazany adres lub zarejestrowania jej na skrzynce mailowej.

 1. Termin związania ofertą: Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 20 dni kalendarzowych od upływu terminu do składania ofert.
 2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów: w postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie:

a. pisemnej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo,

b. elektronicznej na adres: oferta@mgopswegorzewo.pl.

1) Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, składania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty jak i jej uzupełnienia.

2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego w formie uzupełnienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono zapytania ofertowe.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

 1. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy.
 2. Wykonawca oblicza cenę ofertową zgodnie z dyspozycją zawartą w druku OFERTA (załącznik nr 1) do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Cenę całkowitą należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Brak wypełnienia wymaganych pól w zakresie ceny w druku „OFERTA” lub podanie kwoty „0” spowoduje odrzucenie oferty.
 5. Wynagrodzenie ustalone w formie wskazanej w pkt 2 jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
 6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wymaganiami zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty w tym podatek VAT, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zleceniodawcy (cena brutto brutto).

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny cena oferty „C” (brutto) – waga 100 %

2.  Przyznane punkty będą liczone według następującego wzoru:

 

           Cena oferty „C”– waga 100 %:

 

                        najniższa cena całkowita oferowana C

            =     -------------------------------------------------       x 100 (znaczenie % kryterium)

                             cena całkowita badanej oferty

           

           Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 


Cena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.

IX. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 1. Dokonania zmiany w treści niniejszego zapytania ofertowego i zmiany w terminie składania ofert.
 2. Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź uzupełnienia wymaganych dokumentów lub przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu.
 3. Dokonania poprawy oczywistych omyłek w złożonej ofercie.
 4. Odrzucenia złożonej przez Wykonawcę oferty w szczególności, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Unieważnienia całego postępowania, jeżeli:

a) nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu (dla danej części),

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia.

 1. Podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta była drugą w kolejności pod względem przyznanych punktów – jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.
 2. Wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych w przypadku uzyskania przez nich takiej samej liczby punktów.
 3. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
 4. Wyłącznej interpretacji zapisów niniejszego postępowania.
 5. Sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 6. Nie zwracania złożonych przez Wykonawców dokumentów w ramach niniejszego zapytania ofertowego.
 7. Zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY

 1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności oraz określa warunki tych zmian:

- W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy Zamawiający zastrzega możliwość zmian wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

- W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.

- W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.

- W przypadku wytycznych dotyczących realizacji projektu lub zmian w projekcie, Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie:

a) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności,

b) terminu realizacji niniejszej Umowy.

▪      gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaną spełnione łącznie warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;

b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

▪      Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy).

▪      W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, którym Strona Umowy nie mogła zapobiec, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.

 

 1. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
 2. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący  Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem jest Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowej 3, 11-600 Węgorzewo. Realizatorem jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Zamkowej 4, 11-600 Węgorzewo.
 2. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie  można skontaktować się za pomocą poczty e-mail: kontakt@anrodo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie i celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a. Osoby lub podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy

◦      dostawcy systemów informatycznych i usług IT;

◦      podmioty świadczące Administratorowi pomoc prawną.

b. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

◦      Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w oparciu o inne dokumenty (w tym umowy o dofinansowanie) dot. realizowanego projektu w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z realizacją, audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego

◦      podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

c. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 1. W przypadku zawarcia i realizacji umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
 2. Przysługują Pani/Panu:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania[1],

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości udziału Oferenta w postępowaniu ofertowym.
 2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz „OFERTA”.
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań.
 3. Załącznik nr 3– Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania


[1]          Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą umowy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-10-05
Dokument wytworzony przez: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Giczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2020 20:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 83
05 października 2020 20:45 (Bartosz Romatowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2020 20:44 (Bartosz Romatowski) - Dodanie zdjęcia [ue.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2020 20:41 (Bartosz Romatowski) - Opublikowanie dokumentu.