Informacja zbiorcza o petycjach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera...

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

W roku 2018 do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie nie wpłyneły żadna petycja

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

W 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie wpłynęły 2 petycje, w tym: Petycja w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 oraz przekazania petycji do wszystkich podległych szkól podstawowych. Petycja została rozpatrzona pozytywnie - przekazano jej...