Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w następujących dziedzinach: Zadanie z zakresu – Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie...

Konkurs ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej w 2018 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.), Uchwały Nr. XI/480/2010 (ze zmianami zawartymi w U. Nr XXXIV/271/2017 z dnia 26 kwietnia 2017) Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków...

Komunikat o zgromadzeniu publicznym w Węgorzewie

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że do tut. Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło zawiadomienie o zgromadzeniu, które odbędzie się w Węgorzewie, w dniu 22 listopada 2017 r. Zgodnie z informacją organizatora: zgromadzenie...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Kultura i sztuka – Organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych"

Do oferty złożonej przez Oddział Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., 1817 ) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "W kręgu polskiej tradycji" – wigilijne spotkanie...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.). Rodzaj zadania publicznego: "Kultura i sztuka – Organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych" Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nazwa oferenta: Oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia...

Zaproszenie organizacji pozarządowych do wskazywania osoby wchodzącej w skład Zespołu Opiniującego

Burmistrz Węgorzewa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osoby wchodzącej w skład Zespołu Opiniującego. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Informacja o przeprowadzeniu zgromadzenia pn. "Marsz Entów przeciwko Szkodnikom"

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 14 października 2017 r. o godz. 14:30 w Węgorzewie, na Placu Targowym przy ul. Zamkowej rozpocznie się zgromadzenie, pod hasłem "Marsz Entów przeciwko Szkodnikom" którego...

Komunikat o zgromadzeniu "Ratujmy Kobiety"

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 3 października 2017 r. w godzinach 15:30 – 18:00 w Węgorzewie, na parkingu przy budynku Poczty Polskiej (ul. Zamkowa 9) odbędzie się zgromadzenie, pod hasłem: "Ratujmy Kobiety" Wg....

Komunikat o zgromadzeniu "Uświadamianie mieszkańców Węgorzewa o problemie aborcji"

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 3 października 2017 r. w godzinach 14:00 – 19:00 w Węgorzewie, na placu pod budynkiem Poczty Polskiejodbędzie się zgromadzenie, którego celem jest: "Uświadamianie mieszkańców...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych"

Do oferty złożonej przez Węgorzewski Klub Karate Kyokushin, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Zajęcia karate jako aktywne spędzanie czasu" w wysokości: 1700 zł (tysiąc...