Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy, oraz nadania jej Statutu

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej"

Oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania...

Komunikat Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 164/2019 z dnia 30 września 2019 roku "Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie" Pełna treść ogłoszenia o konkursie, warunki przystąpienia do konkursu oraz wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci na stanowisko Dyrektora Węgorzewskiego Centrum...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 688). Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy o oferty złożonej przez Mazurską Fundację Edukacyjną „Bonus Pastor”

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży” do oferty złożonej przez Mazurską Fundację Edukacyjną „Bonus Pastor”, z pominięciem otwartego konkursu...

Zaproszenie na spotkanie dot. przygotowania diagnozy społecznej na potrzeby Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz wszystkich zainteresowanych dnia 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30, na otwarte spotkanie do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, II piętro (Sala Narad), dot. przygotowania diagnozy społecznej na potrzeby Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z Organizacjami...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży"

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego: "Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży"...

Informacja o zgromadzeniu dnia 27 lipca br.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2019 r. w Węgorzewie (godzina rozpoczęcia: 14:00, czas trwania: 2 godziny) Zgromadzenie odbywać się będzie na parkingu przy budynku poczty (ul. Zamkowa). Burmistrz...