Przetargi

2018-03-30 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Janówko, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Janówko, gmina Węgorzewo.

 • Oznaczenie wg ewidencji wieś Janówko, gm. Węgorzewo,
 • Nr geod. działki 34/3
 • Pow. działki 0,0660 ha
 • Nr księgi wieczystej OL2G/00011999/1
 • Opis nieruchomości Działka gruntu zabudowana budynkiem nieczynnej hydroforni, wybudowanym z prefabrykowanych płyt betonowych, z płaskim dachem, o powierzchni użytkowej 24,05 m2.Budynek znajduje się ogólnie w złym stanie technicznym. Ponadto w obrębie działki położona jest nieczynna studnia głębinowa. Działka porośnięta jest tzw. samosiejkami, częściowo zakrzaczony. Na ternie nieruchomości, w rejonie budynku, zinwentaryzowane są 4 linie energetyczne niskiego napięcia ( eN) , w tym linia biegnąca od słupa na działce nr geod. 34/4 do budynku usytuowanego na sąsiedniej działce nr geod. 34/2.
 • Cena wywoławcza 15.000,- zł
 • Wysokość wadium 3.000,- zł
 • Postąpienie minimum 150,- zł.

Warunki sprzedaży:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 08 maja 2018 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie w pokoju nr 19 (parter).
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do 04 maja 2018 r. w kasie Urzędu Miejskiego ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 ) lub wpłacone na konto Urzędu PKO BP SA w Węgorzewie Nr 33102047530000080200060749 w taki sposób aby do dnia 04 maja 2018 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.
 6. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt. 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. Nr z 2017 r. poz. 1221) sprzedaż nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
 7. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Teren nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją ustalająca warunki zagospodarowania. Wg. ewidencji gruntów stanowi użytek BrRIIIb, BrRIVa i BrRV.
 9. Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, ustanowionym na rzecz każdoczesnych właścicieli działki gruntu nr geod. 34/2, w postaci służebności drogi koniecznej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu od działki nr geod. 34/2 do drogi publicznej.
 10. Dojazd do zbywanej nieruchomości (działka nr 34/3), zostanie zapewniony w momencie sprzedaży, poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej na działce gminnej nr geod. 34/4 (kw. OL2G/00011999/1), ustanowionej odpłatnie na rzecz nabywcy i każdoczesnego właściciela nieruchomości nr geod. 34/3, w postaci prawa przejazdu i przechodu od drogi stanowiącej własność Gminy Węgorzewo, oznaczonej nr geod. 182/19, poł. w obrębie geodezyjnym 01, miasta Węgorzewa do nabywanej nieruchomości nr geod. 34/3, w postaci pasa szerokości 3 m i długości 207 m. Opłatę jednorazową z tego tytułu, w wysokości 750,30 zł + 23% VAT, ponosi nabywca w chwili nabycia nieruchomości oznaczonej nr geod 34/3.
 11. Na nabywcy będzie ciążył obowiązek zabezpieczenia otworu studziennego przed ewentualnym zanieczyszczeniem lub skażeniem warstw wodonośnych. W przypadku indywidualnej likwidacji studni głębinowej, prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
 12. W związku z usytuowaniem na zbywanej działce linii energetycznych nabywca , w umowie sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od sprzedającego bądź od gestora ww. linii jej usunięcia. Ponadto nabywca zobowiąże się do ustanowienia na rzecz gestora ww. linii nieodpłatnej służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu przez nieruchomość istniejącej linii energetycznej oraz prawie dostępu służb technicznych w zakresie niezbędnym do jej eksploatacji i usuwania awarii, w przypadku zgłoszenia przez gestora sieci takiego żądania.
 13. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.
 14. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się ze stanem nieruchomości. Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że stan nieruchomości jest mu znany i co do tego nie wnosi obecnie ani w przyszłości nie będzie wnosić żadnych roszczeń wobec sprzedającego. Wydanie nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.
 15. Zainteresowani nabyciem powyższej nieruchomości mogą ją obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z administratorem gminnych zasobów mieszkaniowych, którym jest: Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie ul. B Chrobrego 4, tel. kontaktowy: 874275935.
 16. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 17. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, pokój nr 19 lub 18, telefon 874275419 lub 874275418.
 18. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-03-30
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Gordziewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 372
13 kwietnia 2018 13:25 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 marca 2018 12:12 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)