Ogłoszenia Burmistrza (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2018-12-21 Ogłoszenie o wywieszony wykazie z opisem nieruchomości gminnych, przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 21.12.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem następujących nieruchomości...

2018-11-02 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzewo przeznaczonych do wydzierżawienia w 2019 roku

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 02 listopada 2018 r., na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących...

2018-11-02 Burmistrz Węgorzewa ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie inwestycji planowanych do realizacji w 2019 r., w wypadku wydzierżawienia podwórek przez Wspólnoty Mieszkaniowe na okres dłuższy niż 3 lata.

Warunki i wysokość środków przeznaczonych przez gminę na remonty i inwestycje dokonywane na działkach, stanowiących podwórka budynków wielomieszkaniowych oraz zasady na podstawie, jakich Wspólnoty Mieszkaniowe mogą ubiegać się o ich otrzymanie zawarte są w Zarządzeniu Nr 170/2018 Burmistrza Węgorzewa z dnia 26...

2018-10-01 Ogłoszenie Burmistrza o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w Wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Stosownie do Art. 36 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) informuję, że spis wyborców sporządzony dla Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. jest udostępniony do wglądu wyborców w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie...

2018-09-14 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem terenu z przeznaczeniem pod zagospodarowanie

Burmistrz Węgorzewa zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 14.09.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem terenu położonego: w...

2018-09-03 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węgorzewo – Zachód" dla terenu o powierzchni około 0,3100 ha obręb 01 Węgorzewo, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr LI/404/2018 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

2018-08-27 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem części działki gruntu przeznaczonego do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz współwłaściciela nieruchomości

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 31 sierpnia 2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem udziału...

2018-07-20 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na własność w drodze przetargu położonego w Węgorzewie przy ul. Jasnej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 20.07.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem lokalu mieszkalnego...

2018-07-20 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem stanowiącej własność Gminy Węgorzewo, niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 0,1195 ha, położonej przy ul. Armii Krajowej miasto Węgorzewo, przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 20.07.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem stanowiącej własność...

2018-07-06 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działek gruntu we wsi Kal gm. Węgorzewo przeznaczoną do sprzedaży na własność

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 06 lipca 2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości, stanowiącej...