Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2020-11-06 Ogłoszenie o przyjmowaniu pisemnych ofert na zakup na rzecz Gminy Węgorzewo lokali mieszkalnych, o powierzchni od 25 m2 do 55 m2, poł. na terenie miasta Węgorzewa

Burmistrz Węgorzewa informuje, że przyjmuje pisemne oferty na zakup na rzecz Gminy Węgorzewo lokali mieszkalnych, o powierzchni od 25 m2 do 55 m2, poł. na terenie miasta Węgorzewa. Oferta powinna zawierać: Imię i nazwisko lub nazwa firmy oferenta, adres, nr telefonu. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z procedurą...

2020-11-06 Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węgorzewo – Zachód" w zakresie dotyczącym działek nr ewid. 484/3, 484/4, 484/5, 484/6 obręb geodezyjny 01 Węgorzewo, gmina Węgorzewo.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr XXIV/216/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo...

2020-10-14 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o wywieszeniu Obwieszczenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Klimki, gmina Węgorzewo jako działka nr 5/92 o powierzchni 0,0005 ha

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., dalej kpa), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na podstawie art. l O...

2020-09-18 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o podaniu do publicznej wiadomości wykazu z opisem nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 147/2020 z dnia 07.09.2020 r. Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Oznaczenie nieruchomości...

2020-09-14 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o wywieszeniu Obwieszczenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej odszkodowanie dot. realizacji inwestycji drogowej

Burmistrz Węgorzewa na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informuje o wydaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego postanowienia z 7.09.2020 r., znak: IGR-VIII.7570.240.2019.MJ o wznowieniu z urzędu postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody z 1.07.2020 r. ustalającą odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów...

2020-08-13 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o wywieszeniu Obwieszczenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego informującego o przygotowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie

Obwieszczenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego informującego o przygotowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o krórych mowa w art. 26a ust. 1 ustawu...

2020-08-07 Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXII/203/2020 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 maja 2020 r. Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Oznaczenie nieruchomości...

2020-07-24 Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXII/202/2020 Rady miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 maja 2020 r. Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Oznaczenie nieruchomości...

2020-07-17 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o wywieszeniu Obwieszczenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej odszkodowanie dot. realizacji inwestycji drogowej

Na podstawie att. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2020 r. została wydana decyzja...