Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2016-05-09 Zaproszenie na konsultacje sołeczne "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Węgorzewa na lata 2014 - 2020"

Z A P R O S Z E N I E N A K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Władze Miasta i Gminy Węgorzewo zapraszają na konsultacje społeczne „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Węgorzewa na lata 2014 - 2020” Jest to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach miasta, które znajdują się w stanie kryzysowym...

2016-02-26, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 26.02.2016 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem stanowiących...

2016-02-19 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie ieruchomości, stanowiących własność Gminy Węgorzewo, przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 19.02.2016 r., na okres 21 dnizostają wywieszone wykazy z opisem następujących...

2016-01-15, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 15.01.2016 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem następujących...

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO ORZEKANIA W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,...

2015-12-31, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości położonej wieś Kolonia Rybacka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 31.12.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości...

2015-11-13, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetarg

OGŁOSZENIE Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 13.11.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości...

2015-11-13, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ) informuje, ze na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 13 listopada 2015 r. na okres 21 dni, zostaje wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących...

2015-10-30, Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) Burmistrz Węgorzewa, wykonując zadania organizatora...

2015-10-23, Ogłoszenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzewo

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzewo Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zmianami) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r....