Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2019-02-22 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem działek położonych w Węgorzewie, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 22 lutego 2019 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem działek gruntu...

2019-02-15 Zawiadomienie o podaniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Węgorzewo w 2019 roku

Na podstawi art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Węgorzewo w 2019 roku. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego...

2019-02-08 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem terenu położonego przy ulicy Ofiar Katynia stanowiącego działkę gruntu, przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres 7 lat, w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na cele produkcyjne

Burmistrz Węgorzewa zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 08.02.2019 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem terenu położonego w Węgorzewie...

2019-01-25 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 71,20 m2 położonym w budynku wielolokalowym przy ul. Kraszewskiego 40 w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 25.01.2019 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem komunalnego lokalu użytkowego...

2019-01-25 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr rpwm.10.07.00-iz.00-28-001/19 oś priorytetowa 10. Regionalny rynek pracy działanie 10.7 aktywne i zdrowe starzenie się

TYP PROJEKTU: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej Gmina Węgorzewo w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 roku poz.1431 ze zm.)...

2019-01-18 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości gminnych, przeznaczonych do zbycia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 18 stycznia 2019 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem następujących...

2018-12-21 Ogłoszenie o wywieszony wykazie z opisem nieruchomości gminnych, przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 21.12.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem następujących nieruchomości...

2018-11-02 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzewo przeznaczonych do wydzierżawienia w 2019 roku

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 02 listopada 2018 r., na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących...

2018-11-02 Burmistrz Węgorzewa ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie inwestycji planowanych do realizacji w 2019 r., w wypadku wydzierżawienia podwórek przez Wspólnoty Mieszkaniowe na okres dłuższy niż 3 lata.

Warunki i wysokość środków przeznaczonych przez gminę na remonty i inwestycje dokonywane na działkach, stanowiących podwórka budynków wielomieszkaniowych oraz zasady na podstawie, jakich Wspólnoty Mieszkaniowe mogą ubiegać się o ich otrzymanie zawarte są w Zarządzeniu Nr 170/2018 Burmistrza Węgorzewa z dnia 26...

2018-10-01 Ogłoszenie Burmistrza o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w Wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Stosownie do Art. 36 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) informuję, że spis wyborców sporządzony dla Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. jest udostępniony do wglądu wyborców w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie...