Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2019-10-30 Informacja Burmistrza Węgorzewa o wywieszonym wykazie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Kal, gm. Węgorzewo

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 j. t. ze zm.) Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 31.10.2019 do dnia 20.11.2019, na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz do sprzedaży w drodze przetargu ustnego...

2019-09-13 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 13.09.2019 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem stanowiących...

2019-09-06 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości zabudowanej, położonej w Węgorzewie przy ul. Gen. Józefa Bema, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia na rzecz Powiatu Węgorzewskiego

Burmistrz Węgorzewa zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 06 września 2019 roku na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości zabudowanej,...

2019-08-30 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem niezabudowanych działek gruntu położonych w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada, stanowiących własność Gminy Węgorzewo, przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 30.08.2019 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem niezabudowanych...

2019-08-23 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Śródmieście” w obrębie 01 miasta Węgorzewo, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz....

2019-08-07 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerwony Dwór, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z...

2019-07-19 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości terenu w Węgorzewie przy ul. Leśnej, przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 19.07.2019 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości terenu...

2019-07-05 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Radzieje przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 05.07.2019 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości niezabudowanej,...