Ogłoszenia Burmistrza

2017-11-23 Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Kamionek Wielki na dwa odrębne sołectwa: Kamionek wielki oraz Sztynort Mały oraz nadania statutów nowopowstałym Sołectwom

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), gmina może dokonywać podziału jednostek pomocniczych, w tym sołectw. Podział jednostki pomocniczej następuje w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady podziału jednostki pomocniczej określa Statut Gminy.

Biorąc pod uwagę inicjatywę mieszkańców wsi Sztynort Mały, w dniu 6 lipca 2017 r. na terenie sołectwa Kamionek Wielki przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami, których przedmiotem był podział sołectwa. Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z uchwałą Nr XVII/117/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Węgorzewo oraz na podstawie Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Węgorzewa z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji na terenie sołectwa Kamionek Wielki dotyczących podziału sołectwa. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie otwartego spotkania z mieszkańcami. W konsultacjach wzięło udział 14 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W wyniku konsultacji wszyscy uprawnieni (14 osób) opowiedzieli się za podziałem sołectwa i wyodrębnieniem z obecnej struktury dwóch sołectw:

  • Sołectwa Kamionek Wielki obejmującego miejscowość Kamionek Wielki,
  • Sołectwa Sztynort Mały obejmującego miejscowości: Sztynort Mały i Kietlice.

W świetle postanowienia art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem. Uchwalenie statutu musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Dnia 18 października 2017 r. Burmistrz Węgorzewa wydał Zarządzenie Nr 138/2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kamionek Wielki.

Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców sołectwa na temat zapisów projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Kamionek Wielki oraz projektów statutów nowoutworzonych sołectw. Niniejsze projekty dostępne były w siedzibie tut. Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu zamieszkania sołtysa do dnia 2 listopada 2017 r. W okresie od dnia 3 listopada 2017 r. do dnia 17 listopada 2017 r. mieszkańcy mogli składać na piśmie wszelkie zgłoszenia, uwagi, wnioski i opinie do w/w projektów uchwały i statutów. W powyższym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-11-23
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny (Or)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Renata Rogala
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2017 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 212
23 listopada 2017 13:31 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)