Ogłoszenia Burmistrza

2017-12-05 Ogłoszenie o sprzedaży złomu stalowego w postaci elementów konstrukcyjnych zdemontowanego obiektu mostowego

Gmina Węgorzewa zaprasza do składania ofert na zakup złomu stalowego w postaci elementów konstrukcyjnych zdemontowanego obiektu mostowego.

Sprzedający:
Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo
NIP: 845-186-28-19
Telefon: /87/ 427-54-00, Fax.: /874/ 427-54-01,

Przedmiot zapytania: sprzedaż złomu stalowego w postaci elementów konstrukcyjnych zdemontowanego obiektu mostowego o orientacyjnej łącznej masie 78 353,20 kg, wg poniższych danych, przyjętych z inwentaryzacji projektowej obiektu:

L.p.  Określenie   Ilość (szt.) Ciężar jednej szt. ( kg )
wg. inwentaryzacji projektowej 
Masa

(kg)

 1  Belka (konstrukcja przęsłowa)  10  4 458,00 44 580,00 
 2  Belka dziobowa  4  3 207,00 12 828,00 
 3  Płyta jezdni  16  943,00 15 088,00 
 4  Podstawa ramki podpory  6  634,80 3 808,80 
 5  Podstawa zastrzału  6  341,40 2 048,40 
       RAZEM:  78 353,20

Lokalizacja: Plac składowy przy Oczyszczalni Ścieków w Węgorzewie, ul. 11 Listopada 31

Miejsce, termin i forma składania ofert: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie do dnia 15.12.2017 r. godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup złomu”. Ofertę można również przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11 – 600 Węgorzewo w taki sposób aby oferta wpłynęła w terminie do 15.12.2017 r. do godziny 15:00 (koperta zewnętrzna powinna zawierać adres a wewnętrzna napis „Oferta na zakup złomu” ). O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu.

Oferta powinna zawierać:

 1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko nazwa i adres prowadzonej firmy, nr telefonu/faksu, adres e-mail, wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób prawnych oferta powinna zawierać nazwę firmy, adres siedziby, nr telefonu/faksu, adres e-mail oraz wyciąg z KRS. Dokumenty z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Datę sporządzenia oferty,
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. Oferowaną cenę nabycia za kg złomu, wyrażoną cyfrowo i słownie.
 5. Nr rachunku bankowego do dokonania ewentualnego zwrotu wadium.
 6. Podpis osoby/ osób sporządzającej ofertę ( w przypadku osób prawnych podpis osoby /osób uprawnionych do reprezentowania ).
  Ponadto do oferty należy dołączyć:
 7. dowód wpłaty wadium w kwocie 7.500 zł ( słownie: siedem tysięcy pięćset złotych ). Wpłaty należy dokonać do dnia 15.12.2017 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400) lub na konto Urzędu: PKO BP SA w Węgorzewie Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 w taki sposób aby do dnia 15.12.2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu.

Termin otwarcia ofert: 18.12.2017 r. godz. 9:00, pok. nr 19

Kryteria wyboru oferty:

- Cena 100%

Cena uwzględnia ewentualne cięcie, usunięcie zanieczyszczeń, załadunek, transport złomu, zważenie.

Inne warunki:

 1. Elementy konstrukcyjne posiadają zanieczyszczenia w postaci resztek betonu i masy bitumicznej. W związku z powyższym, przed złożeniem oferty, oferent powinien zapoznać się ze stanem sprzedawanego złomu.
 2. Odbiór, ewentualne cięcie elementów konstrukcyjnych, usunięcie zanieczyszczeń z konstrukcji oraz miejsca składowania złomu, załadunek, i zważenie w obecności przedstawiciela Sprzedającego, wyłoniony Nabywca dokona po podpisaniu umowy sprzedaży, własnymi środkami i na własny koszt. Wymienione czynności powinny odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Węgorzewie ( pon. w godz. 8-16, wt.- pt. 7:30-15:30), po uprzednim zgłoszeniu u Sprzedającego. Z uwagi na konieczność udziału przedstawiciela Sprzedającego, ważenie powinno odbywać się na terenie Węgorzewa. W innym przypadku Nabywca zapewni dla przedstawiciela Sprzedającego dojazd do miejsca ważenia i powrót do siedziby Sprzedającego.
 3. O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni pisemnie tj. faxem lub za pomocą poczty e-mail. Na każde żądanie Sprzedającego, oferent jest zobowiązany potwierdzić fakt otrzymania powiadomienia.
 4. Nabywca zobowiązany będzie do podpisania umowy sprzedaży w terminie 3 dni od daty powiadomienia wszystkich oferentów o wynikach niniejszego postępowania.
 5. W przypadku uchylenia się wyłonionego Nabywcy od obowiązku zawarcia umowy sprzedaży ( wzór umowy stanowi załącznik nr 1 ), wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
 6. Wadium wpłacone przez Oferenta, który został wyłoniony jako Nabywca, zostanie zaliczone na poczet zapłaty należności za nabyty złom.
 7. Rozliczenie nabytego złomu odbywać się będzie po cenach jednostkowych określonych przez Oferenta wyłonionego jako Nabywca.
 8. W przypadku gdy faktyczna ilość złomu będzie mniejsza niż podano w ogłoszeniu, Nabywcy nie będzie przysługiwało roszczenie o wydanie ilości zgodnej z niniejszym ogłoszeniem.
 9. Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest wzór umowy sprzedaży.
 10. Osoba upoważniona do kontaktu z nabywcami: Wiesław Ziniewicz tel. 515 117 006, e-mail: wieslaw.ziniewicz@um.wegorzewo.pl
 11. Zastrzega się unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-12-05
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiesław Ziniewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2017 08:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 205
08 grudnia 2017 09:04 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2017 09:03 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2017 09:02 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)