Ogłoszenia Burmistrza

2020-07-24 Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXII/202/2020 Rady miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 maja 2020 r. Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej:

  1. działka nr ewid. 471/1 o powierzchni 0,5033 ha, poł. w obr. geod 0002 miasta Węgorzewa, ul. Generała Józefa Bema, użytek Bi, Bz, ujawniona w księdze wieczystej nr OL2G/00014308/2.
  2. działka nr ewid. 445/1 o powierzchni 0,0315 ha, poł. w obr. geod 0002 miasta Węgorzewa, ul. Generała Józefa Bema, użytek RIVa, ujawniona w księdze wieczystej nr OL2G/00009257/1.
Opis nieruchomości: nieruchomość, składająca się z działek gruntu nr 471/1 i 445/1, zabudowana budynkiem użyteczności publicznej – dawna szkoła podstawowa, podpiwniczonym, jednopiętrowym, z poddaszem użytkowym.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

  1. działka nr ewid. 471/1 (powstała z podziału działki nr 471)– teren działki nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Objęty jest obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy NR 65/19 z dnia z dnia 24.06.2019 r., znak PL.6730.67.2019, ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku oświaty, nauki, kultury i sportu z przeznaczeniem na cele administracyjne na działce o nr ewid. 471 w obrębie 02 Węgorzewo, gm. Węgorzewo oraz nie jest objęta decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego.
  2. działka nr ewid. 445/1 - teren działki nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest objęty obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy oraz decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego.
Obie działki nie są położone na obszarze rewitalizacji, na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji ani na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 
Forma zbycia i cena nieruchomości: zbycie w drodze bezprzetargowej, na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości tj. za cenę 1.350.000,00 zł.
 

Uwagi:

  1. Wykaz niniejszy będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzewie na okres 21 dni., tj. do 14.08.2020 r.. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia1997 r., mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia ogłoszenia.
  2. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 )
  3. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, pokój nr 19 lub 18, telefon 87 427-54-19 lub 87 427-54-18.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-07-24
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Gordziewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lipca 2020 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 234
24 lipca 2020 09:29 (Bartosz Romatowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2020 09:29 (Bartosz Romatowski) - Opublikowanie dokumentu.
24 lipca 2020 09:28 (Bartosz Romatowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)