Ogłoszenia Burmistrza

2020-08-07 Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXII/203/2020 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 maja 2020 r. Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej:

  • działka nr ewid. 759/2 o powierzchni 0,0364 ha, poł. w obr. geod 0001 miasta Węgorzewa, ul. Portowej, użytek Bi, ujawniona w księdze wieczystej nr OL2G/00000806/2.
Opis nieruchomości:
  • działka gruntu nr 759/2, zabudowana budynkiem o konstrukcji szachulcowej, będącym elementem ekspozycji parku etnograficznego i stanowiący własność Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
  • Działka objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo Śródmieście UCHWAŁA NR XVII/124/2011 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE z dnia 30 listopada 2011 r. i zgodnie z jego zapisami stanowi teren zabudowy usług użyteczności publicznej Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa (usługi nieuciążliwe) – usługi publiczne, w tym obiekty kultury i oświaty. Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona.
  • Działka nie są położona na obszarze rewitalizacji, na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji ani na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 
Forma zbycia: zbycie w formie darowizny na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem do przekazania jej dla Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
 
Wartość nieruchomości: 93.752,-zł ( darowizna –nie podlega VAT).

Uwagi:

  1. Wykaz niniejszy będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzewie na okres 21 dni., tj. od dnia 07.08.2020 r. do 28.08.2020 r.. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia1997 r., mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia ogłoszenia.
  2. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 )
  3. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, pokój nr 19 lub 18, telefon 87 427-54-19 lub 87 427-54-18.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-08-07
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Gordziewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 sierpnia 2020 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 160
07 sierpnia 2020 12:44 (Bartosz Romatowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)