Ogłoszenia Burmistrza

2020-09-18 Ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o podaniu do publicznej wiadomości wykazu z opisem nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa nr 147/2020 z dnia 07.09.2020 r. Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości wykaz z opisem nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 • Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej:
  Nieruchomość oznaczona nr ewid. 237/5 o powierzchni 0,0138 ha, poł. w obr. geod 0002 miasta Węgorzewa, ul. Zamkowej, użytek Bi, ujawniona w księdze wieczystej nr OL2G/00009318/7.
 • Opis nieruchomości:
  Nieruchomość stanowiąca działkę nr ewid. 237/5 o powierzchni 0,0138 ha, zabudowana segmentem budynku garażowego,
 • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
  Działka objęta jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Wschód UCHWAŁA NR XX/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE z dnia 29 lutego 2012 r. i zgodnie z jego zapisami stanowi teren zabudowy usługowej U.01.
Działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji, na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji ani na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Forma zbycia: zbycie w formie zamiany.
Wartość nieruchomości: 67 600,00-zł ( VAT zw.)

Uwagi:

 1. Wykaz niniejszy będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzewie na okres 21 dni., tj. od dnia 18.09.2020 r. do 02.10.2020 r.. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia1997 r., mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia ogłoszenia.
 2. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2278)
 3. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, pokój nr 19 lub 18, telefon 87 427-54-19 lub 87 427-54-18

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-18
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Gordziewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2020 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 120
22 września 2020 10:31 (Bartosz Romatowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2020 13:53 (Bartosz Romatowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)