Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2018-09-04 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w poszczególnych kołach łowieckich

Na podstawie art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w poszczególnych kołach: Koło Łowieckie Miejsce przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu...

2018-08-27 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie w wyborach do Rady Miejskiej w Węgorzewie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz Uchwały Nr XLV/356/2018 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Węgorzewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podaje...

2018-08-27 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. na działce o nr ew. 3/12 w obrębie Klimki, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017 r., poz. 1073) oraz na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 12.05.2017 r., poz. 935) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca...

2018-08-09 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na działce o nr ew. 34/4 w obrębie Janówko, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję o wydaniu decyzji Nr 08/18 znak PL.6733.5.2018 o ustaleniu lokalizacji...

2018-08-03 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węgorzewo – Zachód" dla terenu o powierzchni około 1,7 ha obręb 01 Węgorzewo, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr XLIX/392/2018 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

2018-08-03 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Węgorzewo – jezioro Święcajty obręb geodezyjny 02 Węgorzewo gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/52/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Węgorzewo – Jezioro Święcajty...

2018-07-31 o wystąpienie do organów opiniujących

Węgorzewo, 2017-12-08 OŚ.6220.12.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U....

2018-07-31 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: ubezpieczeniu brzegów i udrożnieniu rzeki Węgorapy

Węgorzewo, 2018-07-31 OŚ.6220.10.2018 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 9 i 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

2018-07-30 obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - polegającego na „zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego – kurnika dla kur niosek reprodukcyjnych, na kurnik dla brojlera kurzego w ramach istniejącego gospodarstwa na dz. o nr ewid. 71/9 i 72 w miejscowości Czerwony Dwór, gmina Węgorzewo”

Węgorzewo, dnia 30.07.2018 r. OŚ.6220.4.2018 OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

2018-07-20 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża widokowa”, dla terenu o powierzchni około 0,43 ha obręb geodezyjny Tarławki, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), oraz Uchwały Nr XXXII/258/2017 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wieża widokowa", dla terenu o...