Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2018-07-16 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie dróg gminnych wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działce o nr ew. 171, 192 w obrębie Kalskie Nowiny, gm. Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję o wydaniu decyzji Nr 07/18 znak PL.6733.4.2018 o ustaleniu lokalizacji...

2018-07-06 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na: przebudowie i rozbudowie budynku przemysłowo – gospodarczo – usługowego z przeznaczeniem na funkcje zakładu wytwarzającego napoje alkoholowe, wraz z infrastrukturą; lokalizacja inwestycji – działka nr 10/5 obręb 0011 Klimki, gmina Węgorzewo

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz....

2018-07-05 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie oświetlenia drogowego, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 34/4 w obrębie Janówko, gm. Węgorzewo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 04.07.2018 r. zostało wszczęte na żądanie...

2017-07-03 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej przebudowie ulic: Mazurskiej, Smętka, Warmińskiej i Witosa w miejscowości Węgorzewo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 02.07.2018 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy...

2018-06-05 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. na działce o nr ew. 10/3 w obrębie Pniewo, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017 r., poz. 1073) oraz na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 12.05.2017 r., poz. 935) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca...

2018-06-05 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. na działce o nr ew. 13/1 w obrębie Klimki, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017 r., poz. 1073) oraz na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 12.05.2017 r., poz. 935) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca...

2018-05-28 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym na działce o nr ew. 29, 30/24, 30/25, 30/26, 30/27, 30/28, 30/29, 30/30, 30/31, 30/32, 30/33 w obrębie Łabapa, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję o wydaniu decyzji Nr 04/18 znak PL.6733.3.2018 o ustaleniu lokalizacji...

2018-05-25 Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ogonki – Południe” dla terenu o powierzchni około 1,27 ha obręb Ogonki, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr XLIV/345/2018 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

2018-05-25 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stawiska” dla terenu o powierzchni około 1, 5 ha obręb Łabapa, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr XLII/330/2017 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania...

2018-05-21 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej sN 15kV, stacji transformatorowej sN/nN 15/04 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działce o nr ew. 26, 27, 28, 29, 30, 124/3, 124/4, 124/8, 124/9, 124/11, 175/2, 175/4, 175/5, 175/6, 198/4, 208/1, 208/10, 208/12, 208/13, 208/14, 210, 212, 217/8, 218, 219, 479 w obrębie Ogonki, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję o wydaniu decyzji Nr 03/18 znak PL.6733.2.2018 o ustaleniu lokalizacji...