Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2018-05-07 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 02.05.2018 r. zostało wszczęte na żądanie Biuro...

2018-05-07 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węgorzewo-Śródmieście"

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz....

2018-04-05 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działce o nr ew. 127/35, 227 w obrębie Ogonki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję o wydaniu decyzji Nr 02/18 znak PL.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji...

2018-04-05 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 04.04.2018 r. zostało wszczęte na żądanie pana...

2018-03-30 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Węgorzewo - Jezioro Święcajty obręb geodezyjny Węgorzewo oraz Kal, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenów rekreacyjnych Węgorzewo...

2018-03-30 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Węgorzewo - Jezioro Święcajty obręb geodezyjny 02 Węgorzewo gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/52/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Węgorzewo - Jezioro Święcajty...

2018-03-13 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. na działce o nr ew. 51/1 w obrębie Ogonki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję o wydaniu decyzji Nr 01/18 znak PL.6733.12.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji...

2018-01-23 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Węgorzewo, 2018-01-23 OŚ.6220.12.2017 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku...

2017-12-29 obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Węgorzewo, 2017-12-29 OŚ.6220.12.2017 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 § 1, w zw. Z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam że zakończyło się postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Powiatu Węgorzewskiego – inwestora, z dnia 06.12.2017...

2017-12-28 obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Węgorzewo, 2017-12-28 OŚ.6220.12.2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...