Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2017-08-21 obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: o...

2017-07-14 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: o...

2017-05-15 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego naBudowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działkach ewidencyjnych nr 36, 72 obręb Przystań Stawki, gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: ...

2017-05-15 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego naBudowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce ewidencyjnej nr 36, obręb Przystań Stawki, gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: ...

2017-04-19 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie, remoncie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń i poddasza nieużytkowegoz przeznaczeniem na cele usługowe (cele opieki zdrowotnej) w istniejącym budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudziszkach wraz odtworzeniem historycznego układu konstrukcji dachu i architektonicznego układu budynku na działce o nr ew. 169 w obrębie Rudziszk

Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Informuję o wydaniu decyzji Nr 05/17 znak PL.6733.06.2017 o ustaleniu lokalizacji...

2017-04-19 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie, remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku (tzw. budynku ogrodnika) z przeznaczeniem na cele usługowe (biurowe) na działce o nr ew. 169 w obrębie Rudziszki, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Informuję o wydaniu decyzji Nr 04/17 znak PL.6733.05.2017 o ustaleniu lokalizacji...

2017-04-18 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Stulichy 2” o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, montażem transformatorów i in-werterów) w ramach części działki ewidencyjnej nr 46/61 w obrębie (0025) Stulichy, gm. Wę-gorzewo

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: ...

2017-02-22 Rozpoczęcie konsultacji społecznych dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzewo na lata 2016-2019 z perspektywą do 2021 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.), Burmistrz Gminy Węgorzewo podaje do publicznej wiadomości informację o: rozpoczęciu konsultacji...

2017-02-14 Obwieszczenie wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 10.02.2017 r. zostało wszczęte na żądanie Pana Jacka...

2016-11-03 Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 28.010.2016 r. zostało wszczęte...