Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2016-05-24 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nN

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 20.05.2016 r. zostało wszczęte na żądanie...

2016-05-11 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Węgorzewo, 2016-05-11 OŚ.6220.2.2016 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks...

2016-05-10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 10.05.2016 r. zostało wszczęte na żądanie...

2016-04-29 Obwieszczenie sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE nr 43088/19347 Klimki na działce o nr ewid.47 obręb Klimki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski Na podstawie art....

2016-04-27 Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo. Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

2016-04-26 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 25.04.2016 r. zostało wszczęte na żądanie...

2016-04-13 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE i DN 125 PE

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE i DN 125 PE na działce o nr ew. 941/1, 942/7, 950/4, 951/3, 334/1 w obrębie 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

2016-04-08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków

Węgorzewo, 2016-04-07 OŚ.6220.1.2016 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku...

2016-04-07 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Ruska Wieś

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Ruska Wieś wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 47/6, 74/1 w obrębie Ruska Wieś, gmina Węgorzewo Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003...

2016-04-07 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Sztynort Duży

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Sztynort Duży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 9, 13/1 w obrębie Sztynort Duży, gmina Węgorzewo Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia...