Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2020-01-09 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nN oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na działce o nr ew. 67/5, 367, 392/1, 396/1 w obrębie Ogonki, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). informuję, o wydaniu decyzji Nr 1/20 znak PL.6733.13.2019 o ustaleniu...

2020-01-07 o wystąpieniu do organów opiniujących

Węgorzewo, 2020-01-07 OŚ.6220.20.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora

2020-01-07 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:budowie w obrębie Kalskie Nowiny na działce 107, w gminie Węgorzewo elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową

Węgorzewo, 2020-01-07 OŚ.6220.19.2019 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 05.12.2019 r. zostało wszczęte na wniosek z dnia 03.12.2019 r. (data uzupełnienia 27.12.2019 r.) ...

2020-01-02 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn63 o długości ok. 335 mb oraz 5 przyłączy gazu średniego ciśnienia PE dn25 do budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 31.12.2019 r. zostało wszczęte na żądanie...

2020-01-02 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 23.12.2019 r. zostało wszczęte na Pana...

2019-11-21 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budynku sali gimnastycznej na działce o nr ew. 130/3 w obrębie Perły, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). Informuję, o wydaniu decyzji Nr 13/19 znak PL.6733.11.2019 o ustaleniu...

2019-11-19 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce o nr ew. 334/1, 941/1, 941/11, 942/1, 950/4, 951/6 w obrębie 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). Informuję, o wydaniu decyzji Nr 13/19 znak PL.6733.11.2019 o ustaleniu...

2019-11-18 Obwieszczenie Burmistrza Węgorzewa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku sali gimnastycznej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 15.11.2019 r. zostało wszczęte na żądanie...