Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2020-06-26 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki – jezioro Święcajty w gminie Węgorzewo.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr XVI/151/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego...

2020-06-09 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi gminnej – ulicy Ogrodowej w Węgorzewie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256.) zawiadamia się, że w dniu 04.06.2020 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Węgorzewo,...

2020-06-04 Zawiadomienie o wydłużeniu terminu postępowania dowodowego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm) zawiadamiam że, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2020 r., znak: WOOŚ.4221.5.2020.AD.5 dotyczącym wezwania pełnomocnika...

2020-05-06 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie w jednym wykopie jednego odcinka linii kablowej SN

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256.) zawiadamia się, że w dniu 04.05.2020 r. zostało wszczęte na żądanie Pana Macieja...

2020-03-30 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działce o nr ew. 334/1, 879, 888/4, 895/7, 925/1, 926, 928/2, 929/2, 933, 939/8, 940/3, 942/9, 942/10, 943/1 w obrębie 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.256). Informuję o wydaniu decyzji Nr 5/2020 znak PL.6733.2.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji...

2020-03-19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji polegającej na: „montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW, na obszarze zajętym przez stawy hodowlane na działce ewidencyjnej nr 281/11, obręb Guja pod nazwą Guja III”

Węgorzewo, 2020-03-19 OŚ.6220.17.2019 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzi

2020-03-19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji polegającej na: „montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW, na obszarze zajętym przez stawy hodowlane na działce ewidencyjnej nr 281/11, obręb Guja pod nazwą Guja I”

Węgorzewo, 2020-03-19 OŚ.6220.15.2019 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzi