Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2019-05-17 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "przebudowie i umocnieniu Kanału Węgorzewskiego"

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 14.05.2019 r. zostało wszczęte na żądanie Państwowego...

2019-05-07 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 06.05.2019 r. zostało wszczęte na żądanie Biuro...

2019-05-06 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=5000 Nm3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, sygnalizacyjną AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z drogi publicznej na działce o nr ew. 35/2, 35/3

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Informuję o wydaniu decyzji Nr 7/19 znak PL.6733.4.2019 o ustaleniu...

2019-04-02 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "przebudowie i umocnieniu Kanału Węgorzewskiego"

Węgorzewo, 2019-04-18 OŚ.6220.17.2018 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

2019-04-02 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na„wydobywaniu metodą odkrywkową systemem ścianowym, bez przeróbki i sortowania – kopaliny – piasku ze żwirem ze złoża Radzieje, na części dz. ozn. nr geod. 149/1, nr 151/1 i nr 152 w obrębie Radzieje, gmina Węgorzewo – zmiana koncesji w części dotyczącej terminu jej obowiązywania”

Węgorzewo, 2019-04-02 OŚ.6220.4.2019 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z póżn. zm.) oraz art. 49 ustawy...

2019-03-28 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „ubezpieczeniu brzegów i udrożnieniu Węgorapy” na działce o nr ew. 191 w obrębie 01 Węgorzewo, działce o nr ew. 240, 243/1, 913 w obrębie 02 Węgorzewo oraz działce o nr ew. 139 w obrębie Kal, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji Nr 5/19 znak PL.6733.16.2018 o ustaleniu...

2019-03-27 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowie stacji gazowej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 26.03.2019 r. zostało wszczęte na żądaniePana...

2019-03-13 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działce o nr ew. 665, 666 w obrębie 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Informuję o wydaniu decyzji Nr 3/19 znak PL.6733.1.2019 o ustaleniu...

2019-03-01 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Śródmieście” obręb 01 Węgorzewo, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały LV/432/2018 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

2019-02-18 Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 15.02.2019 r. zostało wszczęte na żądanie Pani...