Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2019-07-22 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „przebudowie i umocnieniu Kanału Węgorzewskiego”

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „przebudowie i umocnieniu Kanału Węgorzewskiego” na działce o nr ew. 1004 w obrębie 01 Węgorzewo oraz na działce o nr ew. 243/1 w obrębie 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

2019-07-17 obwieszczenie o wystąpieniu o opinie

Węgorzewo, 2019-07-17 OŚ.6220.11.2019

2019-07-11 Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pniewo

Na podstawie Zarządzenia Nr 115/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 9 lipca 2019 r. zawiadamiam o zebraniu wiejskim i zapraszam wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców Pniewa do udziału w zebraniu, na którym przeprowadzone zostaną wybory sołtysa i rady sołeckiej ZEBRANIE ROZPOCZNIE SIĘ 18 lipca 2019 r. (czwartek) O GODZINIE...

2019-07-05 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 03.07.2019 r. zostało wszczęte na żądanie...

2019-07-05 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sztynort Duży, gmina Węgorzewo”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

2019-07-04 zawiadomienie o niezałatwieniu w terminie

Węgorzewo, 04.07.2019 r. OŚ.6220.8.2019