Obwieszczenia Burmistrza

2017-12-28 obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Węgorzewo, 2017-12-28

OŚ.6220.12.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

  

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm. ), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

strony postępowania, że na podst. art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), że w dniu 28.12.2017 r. zostało wydane postanowienie  stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -  polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1598N na odcinku od miejscowości Brzozowo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63”, gmina Węgorzewo, pow. węgorzewski, woj. warmińsko – mazurskie. Inwestycja realizowana będzie przez Powiat Węgorzewski.

 

W związku z powyższym zainteresowani przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie, w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11 – 600 Węgorzewo, pok. nr 36.

 

 

  Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

  2. a/a

      

     

     

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28-12-2017
Dokument wytworzony przez: Biuro Ochrony Środowiska (OS)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wojnowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2017 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wojnowska
Ilość wyświetleń: 147
29 grudnia 2017 12:03 Ewa Wojnowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)