Obwieszczenia Burmistrza

2017-12-29 obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Węgorzewo, 2017-12-29

OŚ.6220.12.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

  

Zgodnie z art. 10 § 1, w zw. Z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1257)

 

zawiadamiam

 

że zakończyło się postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Powiatu Węgorzewskiego – inwestora, z dnia 06.12.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1598N na odcinku od miejscowości Brzozowo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63”, gmina Węgorzewo, powiat  węgorzewski, województwo warmińsko - mazurskie.

 

Na mocy art. 10 Kpa informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Węgorzewie. Z dowodami w niniejszej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Zamkowa 3, 11 – 600 Węgorzewo, pok. nr 36 w terminie 5 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Powiat Węgorzewski - inwestor
  1. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

  1. a/a

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29-12-2017
Dokument wytworzony przez: Biuro Ochrony Środowiska (OS)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wojnowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2017 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wojnowska
Ilość wyświetleń: 207
29 grudnia 2017 12:05 Ewa Wojnowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)