Obwieszczenia Burmistrza

2018-04-05 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działce o nr ew. 127/35, 227 w obrębie Ogonki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

informuję

o wydaniu decyzji Nr 02/18 znak PL.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działce o nr ew. 127/35, 227 w obrębie Ogonki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, Biuro Planowania Przestrzennego, pokój nr 20 /parter/ w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Węgorzewa.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania niniejszego obwieszczenia.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-04-05
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Serkis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2018 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 136
06 kwietnia 2018 15:26 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)