Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat w sprawie uchlenia decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji BTS operatora P4

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z koniecznością zawiadomienia stron postepowania podaje się do publicznej wiadomości treść załączonego obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w której realizowane ma być zamierzenie.

Komunikat w sprawie uchlenia decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji BTS operatora Orange

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z koniecznością zawiadomienia stron postepowania podaje się do publicznej wiadomości treść załączonego obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w której realizowane ma być zamierzenie.

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Oerty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół”, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Aktywny udział jako forma Kultury fizycznej podczas mitingów...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych"

Oferty złożonej przez Mazurską Fundację Edukacyjną ,,Bonus Pastor”, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "ZIMOWY BIWAK EDUKACYJNY" w wysokości: 3 700 zł (trzy tysiące...

Komunikat o zgromadzeniu

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 14:00 w Węgorzewie, na parkingu przy Poczcie Polskiej - ul. Zamkowa rozpocznie się zgromadzenie w sprawie wyrażeniu sprzeciwu w związku z odrzuceniem przez...

Komunikat o zebraniu przedstawicieli organizacji pozarządowych

Burmistrz Węgorzewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. ,1817) na spotkanie, które odbędzie się dnia 19 października 2017 roku o godz.15:00 (czwartek),w sali konferencyjnej...

Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec ZHP, w wysokości 2 000 zł na realizację zadania publicznego pod...

Komunikat o zaplanowanym przeprowadzeniu zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 11 czerwca 2017 r. w godzinach 15:00 – 19:00 w Węgorzewie odbędzie się zgromadzenie "Marsz dla Życia i Rodziny”. Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Wolności w Węgorzewie,...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Fundacji "Dziedzictwo Nasze" w wysokości 2 000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Wakacje na dworcu - 2017" Uwagi do...